UBND THÀNH PHỐ BẾN TRE
VĂN PHÒNG
-------------
Số: 30/TB-VP.HĐND-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
TP.Bến Tre, ngày 10 tháng 02 năm 2014
 
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre
(từ ngày 10/02/2014 đến ngày 16/02/2014 )­­­­­­­­­­­­
---------------------

 

Thứ,
ngày, tháng
Nội dung công việc
Thời gian,
địa điểm
Lãnh đạo
UBND TP BT,   Chuyên viên
tham dự
Thứ Hai
10/02
Họp báo Thường trực Thành uỷ
7 giờ 30
Phòng họp
Ban Thường vụ
Đ/c Chủ tịch
Họp báo tuần UBND thành phố
9 giờ 30
Phòng họp số 3
Thường trực
UBND thành phố,
LĐ, CV Văn phòng
Họp rút kinh nghiệm tình hình Tết Nguyên đán năm 2014
13 giờ 30
UBND tỉnh
Đ/c Chủ tịch
NCTH
Dự họp Đảng uỷ Phường 2
13 giờ 30
HT UBND Phường 2
Đ/c PCT Kinh tế
Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận Bằng công nhận “Bạch Mai cổ thụ – Cây Di sản Việt Nam”
14 giờ 00
Đình Phú Tự
Đ/c PCT
Văn hoá xã hội
PCVP-VHXH
Họp thống nhất việc tiếp nhóm chuyên gia của Chương trình định cư con người Liên Hiệp Quốc
13 giờ 30
Phòng họp số 3
Đ/c PCT Đô thị
NCĐT
Thứ Ba
11/02
Họp về việc rà soát các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
7 giờ 30
Sở Công thương
Đ/c PCT Kinh tế
Dự họp về việc thu hồi đất  công trình đường điện 220KV tuyến Bến Tre - Mỏ Cày
8 giờ 00
Sở TNMT
Đ/c PCT Đô thị
Họp Đảng uỷ xã Phú Hưng
13 giờ 30
HT UBND
xã Phú Hưng
Đ/c Chủ tịch
Họp thống nhất việc chi trả lương hợp đồng cho Đội trật tự đô thị phường 2
13 giờ 30
Phòng họp số 1
Đ/c PCT Kinh tế
NCĐT
Thứ Tư
12/02
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố
8 giờ 00
Phòng họp số 3
Đ/c Chủ tịch
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm thành phố
7 giờ 30
Phòng họp số 1
Đ/c PCT Kinh tế
Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU về phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015
7 giờ 30
Phòng họp số 1 VP Tỉnh uỷ
Đ/c PCT
Văn hoá xã hội
Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân
13 giờ 30
Phòng họp số 1
Đ/c Chủ tịch
PCVP-NC;
NCNC, TD
Họp Ban Chỉ đạo chương trình khuyến công thành phố
13 giờ 30
Phòng họp số 3
Đ/c PCT Kinh tế
PCVP-HCQT
Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận Bằng công nhận “Bạch Mai cổ thụ – Cây Di sản Việt Nam”
14 giờ 00
Đình Phú Tự
Đ/c PCT
Văn hoá xã hội
PCVP-VHXH
Thứ Năm
13/02
 
Họp Ban Chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh Bến Tre
7 giờ 30
Hội trường số 2
UBND tỉnh
Đ/c Chủ tịch
Dự lễ đón nhận Bằng công nhận “Bạch Mai cổ thụ – Cây Di sản Việt Nam”
7 giờ 30
Đình Phú Tự
Đ/c PCT Kinh tế
Đ/c PCT
Văn hoá xã hội
PCVP-VHXH
Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2013; công tác đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”
7 giờ 30
Phòng họp lầu 2 VP Thành uỷ
Đ/c PCT Đô thị
PCVP-NC
Họp về việc thực hiện Hướng dẫn số 25 của Bộ xây dựng về thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới
13 giờ 30
Phòng họp số 1
Đ/c PCT Đô thị
NCĐT
Dự ngày Thơ Việt Nam
19 giờ 30
Đình Phú Tự
Đ/c PCT
Văn hoá xã hội
Thứ Sáu
14/02
 
Dự làm việc của Tỉnh uỷ về quy hoạch phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố Bến Tre
7 giờ 30
Phòng họp số 2
VP Tỉnh uỷ
Đ/c Chủ tịch
Đ/c PCT Đô thị
Họp xét khen thưởng công tác thực hiện các hoạt động lễ tết
7 giờ 30
Phòng họp số 1
Đ/c PCT Kinh tế
NCTH
Họp Hội đồng chính sách thành phố
7 giờ 30
Phòng họp số 3
Đ/c PCT
Văn hoá xã hội
PCVP-VHXH
Dự lễ công bố quyết định thành lập thành phố Tây Ninh
13 giờ 00
TP Tây Ninh
Đ/c Chủ tịch
Đ/c PCT Đô thị
NCĐT
Họp báo tiến độ thu thuế tháng 01 năm 2013
13 giờ 30
Phòng họp số 1
 
Đ/c PCT Kinh tế
NCTH
 
 
Thứ Bảy
15/02
Dự lễ trao học bổng của Hội khuyến học thành phố cho học sinh vượt khó học giỏi
8 giờ 00
Trường THCS
Mỹ Hoá
Đ/c PCT
Văn hoá xã hội
Chủ nhật
16/02
Dự họp mặt đồng hương Bến Tre tại thành phố Cần Thơ
8 giờ 00
HT Đoàn 30
TP Cần Thơ
Đ/c Chủ tịch
PCVP-VHXH
Trên đây là dự kiến lịch làm việc trong tuần của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung chu đáo để các cuộc họp và làm việc đạt kết quả tốt, từng cuộc họp có giấy mời riêng./.
Nơi nhận:         
- Thường trực Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- TT. UB MTTQ  VN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Phòng, ban, đoàn thể thành phố;
- UBND xã, phường;
- L/đạo, Chuyên viên Văn phòng;      
- Lưu VT.                       
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Hoàng Thọ