Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 18/08/2016, 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt mức tiền thưởng theo mức lương cơ sở mới của Chính Phủ.
18/08/2016
...

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã ký ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND về phê duyệt mức chi tiền thưởng mới được tính mức lương trên cơ sở qui định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó mức quy đổi tiền thưởng được cụ thể như sau:

Về Danh hiệu thi đua:

Đối với cá nhân: Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 5.450.000 đồng; Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 3.630.000 đồng; Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 1.210.000 đồng.

Danh hiệu "Lao động tiên tiến" thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 370.000 đồng.

Đối với tập thể:

Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng" thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 1.820.000 đồng. Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến" thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 970.000 đồng.

Danh hiệu "Gia đình văn hóa" (trường hợp tiêu biểu được kèm theo tiền thưởng 0,1 lần mức lương cơ sơ), được quy đổi tiền thưởng là 130.000 đồng.Danh hiệu "Ấp văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" thưởng 1,5 lần mức lương cơ  sở, được quy đổi tiền thưởng là 1.820.000 đồng.

Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" thưởng 24,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 29.650.000 đồng. Danh hiệu "Cờ thi đua cấp tỉnh" thưởng 15,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 18.760.000 đồng.

Huân chương các loại:

Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương các loại kèm theo mức tiền thưởng như sau: "Huân chương Hồ Chí Minh" thưởng 30,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 36.910.000 đồng;

"Huân chương Độc lập" hạng nhất thưởng 15,0 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 18.150.000 đồng. "Huân chương Độc lập" hạng nhì thưởng 12,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng 15.130.000 đồng; "Huân chương Độc lập" hạng ba thưởng 10,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 12.710.000 đồng.

"Huân chương Lao động" hạng nhất, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất thưởng 9,0 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 10.890.000 đồng; "Huân chương Lao động" hạng nhì, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì, "Huân chương Đại đoàn kết dân tộc" thưởng 7,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 9.080.000 đồng. "Huân chương Lao động" hạng ba, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba và "Huân chương Dũng cảm" thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là  5.450.000 đồng.

Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại kèm theo mức tiền thưởng như sau:

"Huân chương Hồ Chí Minh" thưởng 61 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 73.810.000 đồng.

"Huân chương Độc lập" hạng nhất thưởng 30 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 36.300.000 đồng; "Huân chương Độc lập" hạng nhì thưởng 25 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 30.250.000 đồng;  "Huân chương Độc lập" hạng ba thưởng 21 lần mức lương cơ sơ, được quy đổi tiền thưởng là 25.410.000 đồng.

"Huân chương Lao động" hạng nhất, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất thưởng 18 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 21.780.000 đồng.

"Huân chương Lao động" hạng nhì, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì, "Huân chương Đại đoàn kết dân tộc" thưởng 15 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 18.150.000 đồng.

"Huân chương Lao động" hạng ba, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba và "Huân chương Dũng cảm" thưởng 9 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là  10.890.000 đồng. 

Danh hiệu vinh dự nhà nước:

Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"  thưởng: 15,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 18.760.000 đồng.

Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" thưởng 15,5 lần mức lương cơ sơ, được quy đổi tiền thưởng là 18.760.000 đồng.

Tập thể được tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" thưởng 31 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 37.510.000 đồng.

Cá nhân được phong tặng danh hiệu: "Nhà giáo nhân dân", "Thầy thuốc nhân dân", "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ nhân nhân dân" thưởng 12,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 15.130.000 đồng.

Cá nhân được phong tặng danh hiệu: "Nhà giáo ưu tú", "Thầy thuốc ưu tú", "Nghệ sĩ ưu tú", "Nghệ nhân ưu tú" thưởng 9,0 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 10.890.000 đồng.

Bằng khen, Giấy khen

Đối với cá nhân:

"Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 1.820.000 đồng.

"Bằng khen cấp tỉnh" thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 1.210.000 đồng.

Cá nhân được tặng giấy khen Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành tỉnh và tương đương thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 370.000 đồng.

Cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã  thưởng 0,15 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 190.000 đồng.

Đối với tập thể:

"Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" thưởng 3 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 3.630.000 đồng.

"Bằng khen cấp tỉnh" thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 2.420.000 đồng.

Tập thể được tặng giấy khen Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành tỉnh và tương đương thưởng 0,6 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 730.000 đồng.

Tập thể được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 370.000 đ.

Huy chương, Kỷ niệm chương:

Cá nhân được tặng Huy chương các loại thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 1.820.000 đồng.

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương thưởng không quá 0,6 lần mức lương cơ sở, được quy đổi tiền thưởng là 730.000 đồng.

Các quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.                                                                                                                                                                            

                                                                                          Trúc Lạnh


Lượt người xem:   1263
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com