Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 06/11/2014, 16:00
Thông báo: Kiểm tra công tác quản lý văn thư, lưu trữ 06 tháng cuối năm 2014
06/11/2014
Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công tác quản lý văn thư, lưu trữ 06 tháng cuối năm 2014 tại 06 huyện, thành phố.
Thực hiện chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2014, Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công tác quản lý văn thư, lưu trữ 06 tháng cuối năm 2014 tại 06 huyện, thành phố như sau:

1. Đơn vị được kiểm tra
Huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Bình Đại và Thành phố Bến Tre với thành phần tham gia kiểm tra trực tiếp của mỗi huyện, thành phố gồm: Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND), một xã điểm (chưa được kiểm tra hoặc thanh tra các năm trước) do Phòng Nội vụ đề xuất. Riêng huyện Mỏ Cày Nam kiểm tra thêm Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
Các huyện còn lại (Mỏ Cày Bắc, Ba Tri, Châu Thành) không tổ chức kiểm tra 06 tháng cuối năm, đề nghị báo cáo theo mẫu 01, 02 (đính kèm) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02 tháng 12 năm 2014 để tổng hợp, theo dõi chung.
2. Nội dung kiểm tra
- Việc tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Trung ương, Sở Nội vụ tại huyện, thành phố;
- Kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã;
- Kiến nghị, đề xuất về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ (nếu có).
Để đảm bảo chất lượng nội dung làm việc, Sở Nội vụ đề nghị Phòng Nội vụ có lịch kiểm tra chuẩn bị báo cáo (theo mẫu 01, 02), Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND cấp xã báo cáo (theo mẫu 02) đồng thời chuẩn bị các văn bản có liên quan làm đối chứng kết quả đạt được trong 06 tháng cuối năm 2014.
3. Thành phần
a) Tổ kiểm tra:
- 01 Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- 01 chuyên viên Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ hoặc Phòng Nghiệp vụ.
b) Đơn vị được kiểm tra:
- Cơ quan cấp huyện: đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ; công chức làm văn thư - lưu trữ của Văn phòng HĐND và UBND và công chức làm công tác quản lý văn thư, lưu trữ của Phòng Nội vụ;
- UBND cấp xã: đại diện Lãnh đạo UBND xã, công chức Văn phòng thống kê và Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ của xã.
4. Thời gian làm việc
- Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00 (địa điểm làm việc từng buổi do Phòng Nội vụ sắp xếp);
- Lịch kiểm tra cụ thể như sau:
Ngày 20/11/2014: huyện Chợ Lách;
Ngày 21/11/2014: huyện Giồng Trôm;
Ngày 25/11/2014: huyện Thạnh Phú;
Ngày 26/11/2014: huyện Mỏ Cày Nam;
Ngày 27/11/2014: huyện Bình Đại;
Ngày 28/11/2014: Thành phố Bến Tre.
Sở Nội vụ đề nghị Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố được kiểm tra sắp xếp thời gian, bố trí đúng thành phần tham dự; chuẩn bị và gửi báo cáo (mẫu đính kèm) về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) chậm nhất 03 ngày, trước ngày Tổ kiểm tra đến làm việc.

Nếu có khó khăn cần trao đổi, đề nghị liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ (số điện thoại 0753.545552) để cùng phối hợp giải quyết./.

Click vào đây để tải văn bản đính kèm
Lượt người xem:   1881
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com