Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 12/07/2018, 10:00
Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy chính quyền các cấp
12/07/2018 | Phòng Công chức, Viên chức

Để xây dựng chính quyền "kiến tạo, liêm chính và phục vụ nhân dân" thì việc nâng cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của các cơ quan trong bộ máy chính quyền các cấp là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện như: Quyết định số 455-QĐ/TU ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Công văn số 835-CV/TU ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; Công văn số 6045/UBND-TH ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. 

 Kết quả thực hiện cho thấy, việc chấp hành quy chế làm việc, chức hội họp, chế độ thông tin báo cáo, văn hóa công sở...  của các cơ quan, đơn vị tương đối nghiêm túc và lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phương thức chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đã ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy chính quyền các cấp, cần phải rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục, đặc biệt là trách  nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành. Đó là;

- Một số cơ quan, đơn vị thiếu sự chủ động trong tham mưu  trên lĩnh vực, ngành phụ trách; việc giải quyết một số tình huống phát sinh trong hoạt động quản lý còn chưa kịp thời; chất lượng văn bản tham mưu, báo cáo không đạt yêu cầu; có văn bản tham mưu không thể hiện được quan điểm, chính kiến....Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của một số cơ quan chưa nghiêm; nhiều công việc nêu trong các các văn bản chỉ đạo, điều hành chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. 

- Một số ngành chuyên môn chưa chủ động hoặc nhạy bén trong nắm tình hình và phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan để tham mưu, đề xuất giải quyết công việc; còn thiếu đồng bộ, thiếu sự chia sẻ trong triển khai nhiệm vụ. Việc đùn đẩy trách nhiệm, trông chờ, ỷ lại vào cơ quan cấp trên hoặc ngang cấp vẫn còn xảy ra đã dẫn đến sự chậm trễ, ách tắc trong giải quyết công việc chung, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng; trong thực hiện quy trình đấu thầu; giải phóng mặt bằng; giải quyết khiếu nại... Do sự thiếu năng động và nhịp nhàng trong công tác phối hợp khi giải quyết công việc của các ngành, địa phương nên lãnh đạo UBND tỉnh phải chủ trì xem xét, giải quyết nhiều sự vụ, sự việc dẫn đến hội họp nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, điều hành công việc chung.  

 - Một bộ phận CBCCVC không chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, còn đi trễ, về sớm, làm việc riêng; làm việc cầm chừng, còn trông  chờ, ỷ lại, thoái thác trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất nên chất lượng và hiệu quả công  việc  không cao; trong  giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp còn trễ hẹn, phiền hà, chưa  tuân thủ quy trình hoặc thiếu linh hoạt, hướng dẫn chưa tận tình, chu  đáo... chưa quán triệt đúng mối quan hệ giữa người phục vụ và người được phục vụ. Có nhiều trường hợp cập nhật thông tin trên báo chí, mạng xã hội thì nhiều nhưng việc học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác,... đặc biệt là việc vận dụng những thông tin hữu ích để đề xuất giải pháp giải quyết công việc hiệu quả hơn thì còn hạn chế.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng tập trung chủ yếu vào những nguyên nhân chính sau:

Thứ nhất, công tác kiểm  tra, đôn đốc việc thực hiện chức  năng, nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh kỷ luật,  kỷluật hành chính chưa được thường xuyên, liên tục.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ; một số nơi buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của CCVC thuộc quyền, nên chưa phát hiện, uốn nắn và kịp thời xử lý các các hành vi sai phạm.

Thứ ba, năng lực của nhiều CBCCVC còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước; một số CBCCVC được phân công, bố trí chưa phù hợp với chuyên môn, đúng người đúng việc, dẫn đến hệ quả làm giảm chất lượng tham mưu, đề xuất công việc, gây ra sự chán nản, không khuyến khích được sự cố gắng, nỗ lực, tính sáng tạo trong giải quyết công việc của đội ngũ CBCCVC.

Thứ tư, Công tác nhận xét, đánh giá CBCCVC có nơi chưa thực chất, còn biểu hiện nể nang, cảm tính, ngại va chạm, né tránh trong tự phê binh và phê bình, dẫn đến làm thui chột ý chí phấn đấu, tinh thần cầu tiến của một bộ phận CBCCVC. Người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự gương mẫu, nêu gương về đạo đức, lối sống và trách nhiệm trong công việc nên đã tác động không tốt đến tư tưởng và hành động của cấp dưới trong thực thi công vụ.

Từ những nguyên nhân trên, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy chính quyền các cấp, trong thời gian tới, các ngành, các cấp cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tuyên truyền và thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Hội nghị Trung ường 7 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thứ hai, phát huy vai trò của Văn phòng UBND tỉnh, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Định kỳ đánh giá quy chế làm việc của UBND tỉnh, của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế trong tham mưu, đề xuất và phối hợp thực thi nhiệm vụ.

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị phải rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc; đặc biệt là phải ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xem việc đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá CBCCVC định kỳ.

Thứ tư, trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đánh giá được tác động hiệu quả và hậu quả để chủ động trong phòng tránh…

Thứ năm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, văn hóa công sở,… của đội ngũ CBCCVC, đồng thời thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức công vụ của CBCCVC, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC. Thực hiện tốt việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu có phản ánh của tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, gây khó khăn cho tổ chức, công dân của CBCCVC thuộc quyền quản lý. CBCCVC vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, không bình xét thi đua khen thưởng năm.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở các cơ quan, đơn vị, phát huy dân chủ, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng, nhân dân tham gia xây dựng, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Thứ bảy, đánh giá, nhận xét CBCCVC theo hướng sát thực tế, bảo đảm đánh giá đúng người, đúng việc, gắn với việc thực hiện thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm đưa ra khỏi biên chế những người không hoàn thành nhiệm vụ, dôi dư, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác theo quy định.

Thứ tám, tạo môi trường làm việc khoa học, tích cực, chủ động, để CBCCVC phát huy hết khả năng của mình trong công tác; dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo, nhạy bén trong nắm tình hình và kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; có cải tiến trong tham mưu, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan liên quan, tăng cường trao đổi, tiếp xúc, bàn bạc, tham khảo ý kiến, chú ý lắng nghe để tạo sự đồng thuận, thống nhất khi thực hiện.

Thứ chín, bản thân mỗi CBCCVC phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao. Phải có sự tự tin trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao, vì khi có tự tin thì mới chủ động, tự giác, năng động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ với ý thức trách nhiệm cao, đem lại kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, cũng phải khiêm tốn, thực sự cầu thị, không kiêu ngạo, không tự cao, tự phụ, tự mãn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, phần việc được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ, công việc có chương trình kế hoạch, có phương pháp làm việc khoa học, nền nếp, đảm bảo công việc chạy đều, có kết quả cao nhất. Trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ với đồng nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan, không để chậm trễ, tồn đọng, ách tắc. Không để cấp trên phải nhắc nhở, chờ đợi sự phối hợp, cộng tác của cơ quan có liên quan, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi, phàn nàn, góp ý phê bình đối với việc thực hiện công việc của mình.

Phải siêng năng: siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng nghĩ, siêng làm. Bên cạnh đó, khi mắc phải thiếu sót, khuyết điểm phải tự giác nhận trách nhiệm cá nhân, xác định rõ nguyên nhân do đâu mà mắc phải để có biện pháp sửa chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên; không tranh công, đổ lỗi cho khách quan, cho người khác.

Thứ mười, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phải kiểm soát được việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tình hình nội bộ của đơn vị. Trong quản lý, điều hành phải thực hiện phương châm "3 theo " (điều hành theo quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình" và "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả). Đồng thời, phải chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới khi để xảy ra sai phạm của cấp dưới do vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Sở Nội vụ Bến Tre


Lượt người xem:  5796
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com