Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 14/01/2015, 20:00
Báo cáo năm, báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014
14/01/2015 | Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thực hiện Công văn số 1275/VTLTNN-TTTH ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh thực hiện các báo cáo sau:
Số: 2573 /SNV-CCVTLT Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2014

V/v báo cáo năm, báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.


Thực hiện Công văn số 1275/VTLTNN-TTTH ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh thực hiện các báo cáo sau:
1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
Các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị thuộc sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện báo cáo theo mẫu đính kèm.

2. Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014 theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ
a) Các sở, ban, ngành tỉnh báo cáo thống kê tổng hợp theo Biểu số 01/TH, 02/TH từ số liệu báo cáo cơ sở của các đơn vị trực thuộc (nếu có); trường hợp không có đơn vị trực thuộc thực hiện theo Biểu số 01/CS, 02/CS.
b) Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp theo Biểu số 01/TH và 02/TH từ số liệu báo cáo thống kê cơ sở của phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Về chất lượng và thời hạn gửi báo cáo
a) Chất lượng báo cáo: Đề nghị các cơ quan, đơn vị khi báo cáo phải bám sát đề cương và chính xác về số liệu, tránh trình trạng báo cáo không đúng với thực tế.
Để thuận lợi cho việc thực hiện báo cáo, các cơ quan, đơn vị truy cập và tải biểu mẫu trên website http://www3.snv.bentre.gov.vn của Sở Nội vụ.
b) Thời hạn báo cáo
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 trước ngày 19 tháng 12 năm 2014;
- Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trước ngày 31 tháng 01 năm 2015.
Sở Nội vụ rất mong Lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh quan tâm thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định về Chi cục Văn thư- Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ.
Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị liên hệ trực tiếp Chi cục Văn thư- Lưu trữ (số điện thoại: 0753.545.552) để được hỗ trợ giải quyết./.

Link tải mẫu báo cáo: Click vào đây để tải
Lượt người xem:  6405
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com