Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 19/01/2015, 16:00
Báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
19/01/2015 | Phòng Công chức, Viên chức
Nhằm thống kê, tổng hợp tình hình sử dụng biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện những nội dung sau:
Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện những nội dung sau:
1. Báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tình hình sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo biểu số 3B, 4B kèm theo Công văn này.
Lưu ý: công chức, viên chức, người hợp đồng 68 thuộc đối tượng thống kê là những người đã được tuyển dụng, bổ nhiệm trong phạm vi biên chế, số lượng người làm việc được giao theo thông báo của Sở Nội vụ vào tháng 10 năm 2014 (kèm Công văn giao biên chế, số lượng người làm việc).
2. Thời gian: báo cáo gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 26/01/2015.
3. Hồ sơ kèm theo báo cáo gồm:
- Bảng duyệt danh sách, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đầu năm 2015.
- Đối với các trường hợp công chức, viên chức được tuyển dụng mới trong năm 2013, 2014, 2015 gửi kèm bản sao Quyết định tuyển dụng.
Ghi chú: các biểu số 3B, 4B được đăng tải trên website của Sở Nội vụ (địa chỉ: www.snv.bentre.gov.vn)
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm báo cáo và thống kê số liệu theo đúng thời gian nêu trên./.


Click vào đây để tải biểu mẫu


Lượt người xem:  3313
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com