Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 05/08/2020, 16:00
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
05/08/2020 | Phòng Cải cách Hành chính

      Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3278/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hội nghị Tổng kết chương trình Tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

      Sáng ngày 31/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và định hướng công tác CCHC giai đoạn 2021-2030.

      Dự Hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật; Đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh. Ông Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

      Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre; phân tích những hạn chế, yếu kém và những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện. Qua đó, xác định trách nhiệm của các ngành, các địa phương trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

01-trong.jpg

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Hội nghị đã được xem Video Clip do Sở Nội vụ phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện về một số kết quả nổi bật của công tác CCHC 10 năm qua, ngoài ra, còn có 8 tham luận về các nội dung liên quan đến công tác CCHC. Qua đó, có thể thấy công tác CCHC thời gian qua được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực; có xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng năm và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác CCHC nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giám sát của các cấp ủy Đảng, HĐND, MTTQ các cấp; thể chế ngày càng hoàn thiện; bộ máy các cơ quan, đơn vị được kiện toàn theo hướng tinh gọn; tinh giản biên chế theo quy định ; nhiều cơ quan, đơn vị đã có những giải pháp cụ thể để cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hiện đại hóa nền hành chính tại tỉnh…

      Tuy nhiên, công tác này trong thời gian qua vẫn có tồn tại, hạn chế như: còn một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành chưa phù hợp; chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan còn chồng chéo, việc phối hợp trong thực hiện còn thiếu nhịp nhàng, đồng bộ; TTHC ở một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức còn trể hẹn; tính năng động, chuyên nghiệp của CBCCVC chưa cao, tiêu chuẩn, điều kiện chức danh, chức vụ chưa đảm bảo; số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và mức độ xã hội hóa dịch vụ công còn thấp; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 chưa nhiều…

      Có nhiều nguyên nhân, dẫn đến các hạn chế trên, nhưng chủ yếu là do các ngành, các cấp chưa nhận thức đúng mức về tầm quan trọng, ý nghĩa của CCHC nên thiếu chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thiếu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp, ít kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; sự phối hợp chưa chặt chẽ, nhịp nhàng và đồng bộ, có nơi còn đùn đẩy trách nhiệm. Đội ngũ CBCCVC làm công tác CCHC chưa có nhiều tư duy đổi mới, ý tưởng đột phá, sáng  kiến CCHC được đề xuất và áp dụng. Một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp CCHC còn chung chung, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, chưa rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp. Việc đầu tư về nguồn lực, nhân lực cho công tác CCHC chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại; điều kiện thu hút khu vực ngoài Nhà nước tham gia xã hội hóa dịch vụ công thiếu hấp dẫn. Nhận thức của người người dân về chính quyền điện tử, về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước chưa cao nên chưa tích cực phối hợp, thực hiện, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến…

02-tt.jpg

09 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

      Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và phải có những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong thời gian qua. Khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030, Tỉnh ủy ban hành Đế án công tác CCHC giai đoạn 2020-2025 và tầm nhin đến 2030, đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân xây dựng Kế hoạch để thực hiện thống nhất, toàn diện, đồng bộ. Kế hoạch phải xác định trọng tâm, trọng điểm và chú trọng thực hiện có hiệu quả ba nội dung quan trọng là: cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính.

02-t06t.jpg

06 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

      Xác định CCHC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và mỗi CBCCVC. Vì thế, phải quán triệt vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để nâng cao nhận thức và hành động.

       Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, linh hoạt, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Phải lấy kết quả CCHC hàng năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

      Các cơ quan được phân công phụ trách từng lĩnh vực CCHC căn cứ vào những mặt còn hạn chế được nêu trong báo cáo, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả đạt được, từ đó tìm ra nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng, nhất là xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chất lượng công tác CCHC để đề xuất các giải pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, của đơn vị, góp phần cải thiện và nâng cao thứ hạng các chỉ số của tỉnh, đặc biệt là Chỉ số Cải cách hành chính (PAR-Index).

      Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020./.


Lượt người xem:   619
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Tầng 11 (Nhà làm việc 6 Sở) 126A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3.822.628 | E-mail: snv@bentre.gov.vn