Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 23/09/2020, 17:00
NGHỊ ĐỊNH 107 - MỘT VÀI ĐIỂM MỚI ĐÁNG QUAN TÂM
23/09/2020 | Phòng Cải cách Hành chính

​      Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020.

      So với quy định tại Nghị định 24/2020/NĐ-CP, thì Nghị định 107/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới đáng quan tâm, phải kể đến đó là:

      Thứ nhất, quy định số lượng Phó Giám đốc sở

      Theo Nghị định này, Phó Giám đốc Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

      Bình quân mỗi Sở có 03 Phó Giám đốc (trước đây quy định số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 03 người).

      Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc (trước đây, số lượng Phó Giám đốc các Sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 người).

      Căn cứ số lượng Sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng Sở cho phù hợp.

      Thứ hai, quy định số lượng biên chế đủ để thành lập phòng chuyên môn thuộc sở

      So với quy định hiện nay tại Nghị định 24 năm 2014, tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở - cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương đã được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

      Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tối thiểu 06 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III;

       Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý Nhà nước với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

       Thứ ba, các sở có thể không thành lập Văn phòng

      Chính phủ cũng sửa đổi cơ cấu, tổ chức của Sở, cụ thể gồm: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

      Trước đây, tại Nghị định 24, chỉ có Thanh tra, Chi cục và Đơn vị sự nghiệp công lập là không bắt buộc, còn Văn phòng và Phòng chuyên môn nghiệp vụ là 02 phòng các Sở bắt buộc phải có thì nay mỗi Sở chỉ bắt buộc phải có các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

      Như vậy, từ ngày 25/11/2020, khi Nghị định 107 có hiệu lực, các Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể thành lập hoặc không thành lập Văn phòng.

      Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc Sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

      Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

ĐĂNG PHONG


Lượt người xem:   260
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Tầng 11 (Nhà làm việc 6 Sở) 126A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3.822.628 | E-mail: snv@bentre.gov.vn