Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 09/04/2015, 10:00
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
09/04/2015 | Phòng Cải cách Hành chính
Một bài viết cho Báo Đồng Khởi.
XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Trong 06 nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2015, thì nội dung cải cách công vụ, công chức được xem là trong tâm. Để thực hiện được nội dung này theo kế hoạch đã đề ra, thì việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là việc làm cần thiết mà mang tính cấp bách.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nội dung nêu trên đạt những kết quả hết sức khả quan, góp phần mang lại hiệu quả cho công tác CCHC tỉnh nhà. Các văn được ban hành có nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành đã kịp thời điều chỉnh, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong công tác cán bộ, công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức. Các văn bản do tỉnh ban hành được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, từng bước đưa công tác cán bộ, công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức đi vào nền nếp, ổn định.

Đội ngũ CBCC chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tính năng động, tác phong, đạo đức, năng lực, hiệu quả làm việc; khắc phục dần các biểu hiện thờ ơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; kiến thức, kỹ năng hành chính được nâng lên, tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2011, tỉnh tổ chức thi tuyển công chức theo chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm nhưng chưa thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh (đối tượng dự thi là những người đang hợp đồng làm việc tại cơ quan, đơn vị). Năm 2012 – 2013 cho đến nay, việc thi tuyển công chức tại tỉnh được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh và theo chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đối với việc tuyển dụng công chức cấp xã, trước đây, tỉnh tổ chức thông qua hình thức xét tuyển. Đến năm 2013, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, UBND tỉnh đã ban hành quy chế thi tuyển công chức cấp xã theo nguyên tắc cạnh tranh. Tính đến nay, có 09/09 huyện, thành phố đều ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã theo nguyên tắc cạnh tranh và tổ chức thi tuyển thành công.

Đối với việc đánh giá, phân loại CBCCVC, các cơ quan, đơn vị đặc biệt chú ý đến nhóm CBCCVC hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và nhóm không hoàn thành nhiệm vụ, từ đó có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật hoặc thực hiện chế độ chính sách. Đối với nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho CBCCVC tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc đưa đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đa số các CBCCVC đều có chiều hướng tốt hơn, có tinh thần phấn đấu để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với nhóm không hoàn thành nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đặc biệt chú ý tìm ra nguyên nhân để có hướng giải quyết, đa số là tạo điều kiện cho CBCCVC nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc điều động, bố trí công tác khác phù hợp hơn.

Nhằm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, phòng để tuyển chọn được người có tài năng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở, phòng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, tỉnh Bến Tre đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó chánh Thanh tra tỉnh theo hình thức thi tuyển cạnh tranh. Tỉnh sẽ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng triển khai trong những năm tới.

Để khuyến khích và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong việc đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh, ngày 09/12/2011, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 ban hành Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Qua 03 năm thực hiện, đến nay, tỉnh đã thực hiện trợ cấp kinh phí đào tạo sau đại học cho hơn 460 người và thu hút được hàng chục người về tỉnh công tác.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tại tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện; CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND). Từ năm 2011 đến nay, tổng số CBCCVC trên địa bàn tỉnh (tỉnh, huyện, xã) được cử đi đào tạo, bồi dưỡng là trên 42 ngàn lượt người (công chức: trên 12 ngàn lượt người).

Trong các năm qua, tỉnh đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho CBCC các cấp như bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý điều hành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; văn hóa công sở, Tin học, Anh ngữ… Chất lượng các lớp bồi dưỡng cũng đã nâng lên, trong đó chú trọng thực tiễn, giảm lý luận, thời gian lên lớp, tăng thời gian để các học viên tự nghiên cứu, thảo luận, đi nghiên cứu thực tế nên đã trang bị những kiến thức và kỹ năng phù hợp, thiết thực với công việc của CBCC đang đảm nhận.

Xác định tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thời gian qua tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ CBCCVC của tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Cụ thể là Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 12/5/2014 về đẩy mạnh cải cách TTHC và chế độ công cụ công chức.

Nhìn chung, qua gần 05 năm thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015, Bộ máy hành chính của tỉnh hoạt động ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sử dụng cơ bản phù hợp với vị trí việc làm, khung năng lực và đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng thực thi nhiệm vụ và việc quản lý. Tỉnh đã tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở. Việc tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện theo nguyên tắc thi tuyển cạnh tranh để đảm bảo tuyển dụng những người có đủ năng lực vào làm việc tại UBND cấp xã. Những kết quả nêu trên, cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bến Tre những năm gần đây đã tăng lên rõ rệt, góp phần tích cực mang lại hiệu quả cho công tác cải cách tỉnh nhà.

Tác giả: Đăng Phong
Lượt người xem:  6045
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com