Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 15/05/2015, 17:00
Rà soát chức danh ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
15/05/2015 | Phòng Công chức, Viên chức
Thực hiện Công văn số 1880/BNV-CCVC ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc rà soát chức danh ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập..
Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo danh sách các chức danh ngạch công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ.

Thời gian gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 22 tháng 5 năm 2015, đồng thời gửi file dữ liệu làm bằng chương trình Excel qua hộp thư điện tử: phamkhiet.snv@gmail.com, để Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ.

Ghi chú: Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê số liệu đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Sở Y tế thống kê số liệu của cả ngành y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống kê số liệu kể cả các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công chức cấp xã của huyện, thành phố.

Đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Tải về biểu mẫu theo link bên dưới:
Lượt người xem:   2112
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com