Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện
 
​Xem file tại đây ... 241_20200217013729640640.pdf                              242_20200217013729850851.pdf                              243_20200217013729908912.pdf 
 
​Xem file tại đây ... CV218_20200217014014620633.pdf                              Dee_cuong_soo_nganh_20200217014013293302.pdf                               De_cuong_cap_huyeen_202002170140134951.pdf 
 
​Xem file tại đây ... 02-TB-CS_1.PDF 
 
​Xem file tại đây ... 203-SNV-CCVC.pdf                              507-KH-UBND.pdfTải biểu mẫu tại đây ... Bieu_mau_gui_co_quan,_don_vi_2020.rar 
 
​Xem file tại đây ... 13_20200102043524159150_signed20200103073131.pdfTải biểu mẫu tại đây ... mau_BCTK_20200106073302892890.rar 
 
​Xem file tại đây ... 2503signed_20191225015508455450.pdfTải biểu mẫu ... Tai_lieu_nhan_xet,_danh_gia_20191225023529194190.rar 
 
​Xem file tại đây ... BC_theo_thong_tu_03-2018_20191224100955751750.pdfTải file tại đây ... 2019-Mau_excel_2019.rar 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020

​Xem file tại đây ... cong_khai_dt_1.PDF

08/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019 của tỉnh Bến TreThông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019 của tỉnh Bến Tre
07/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨCTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

​      Ngày 03/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

      Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế). Cụ thể như sau:

      - Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 247.344 biên chế:

      + Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (106.836 biên chế);

      + Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (140.508 biên chế);

      - Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế;

      - Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế;

      - Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.

     - Riêng tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là: 1.763 biên chế.

      Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

ĐĂNG PHONG


07/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TUỔI NGHỈ HƯU CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 2021HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TUỔI NGHỈ HƯU CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 2021

​      Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019.

      Theo Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng (với lao động nam) và đủ 55 tuổi 04 tháng (với lao động nữ). Sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam và 04 tháng với lao động nữ.

      Trong khi đó, công chức, viên chức được thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và nhận quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu.

      Để thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu áp dụng với công chức, viên chức, Công văn số 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ hướng dẫn như sau:

      - Trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021: Xem xét ra thông báo, quyết định nghỉ hưu trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo BLLĐ năm 2019. Nếu đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải thông báo lại; riêng quyết định nghỉ hưu thì thực hiện theo BLLĐ 2019;

      - Trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà bị lùi thời điểm nghỉ hưu: Không thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ 2019. Thời điểm ra thông báo và quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định hiện hành./.

ĐĂNG PHONG


28/09/2020 5:00 CHĐã ban hành
NGHỊ ĐỊNH 107 -  MỘT VÀI ĐIỂM MỚI ĐÁNG QUAN TÂMNGHỊ ĐỊNH 107 -  MỘT VÀI ĐIỂM MỚI ĐÁNG QUAN TÂM

​      Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020.

      So với quy định tại Nghị định 24/2020/NĐ-CP, thì Nghị định 107/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới đáng quan tâm, phải kể đến đó là:

      Thứ nhất, quy định số lượng Phó Giám đốc sở

      Theo Nghị định này, Phó Giám đốc Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

      Bình quân mỗi Sở có 03 Phó Giám đốc (trước đây quy định số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 03 người).

      Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc (trước đây, số lượng Phó Giám đốc các Sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 người).

      Căn cứ số lượng Sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng Sở cho phù hợp.

      Thứ hai, quy định số lượng biên chế đủ để thành lập phòng chuyên môn thuộc sở

      So với quy định hiện nay tại Nghị định 24 năm 2014, tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở - cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương đã được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

      Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tối thiểu 06 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III;

       Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý Nhà nước với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

       Thứ ba, các sở có thể không thành lập Văn phòng

      Chính phủ cũng sửa đổi cơ cấu, tổ chức của Sở, cụ thể gồm: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

      Trước đây, tại Nghị định 24, chỉ có Thanh tra, Chi cục và Đơn vị sự nghiệp công lập là không bắt buộc, còn Văn phòng và Phòng chuyên môn nghiệp vụ là 02 phòng các Sở bắt buộc phải có thì nay mỗi Sở chỉ bắt buộc phải có các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

      Như vậy, từ ngày 25/11/2020, khi Nghị định 107 có hiệu lực, các Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể thành lập hoặc không thành lập Văn phòng.

      Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc Sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

      Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

ĐĂNG PHONG


23/09/2020 5:00 CHĐã ban hành
BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCBAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

       Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/9/2020.

      Theo đó, Các hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm:

      - Khiển trách;

      - Cảnh cáo;

      - Hạ bậc lương;

      - Buộc thôi việc.

      Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm:

      - Khiển trách;

      - Cảnh cáo;

      - Giáng chức;

      - Cách chức;

      - Buộc thôi việc.

      Như vậy, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không còn bị hạ bậc lương theo quy định tại Nghị định này.

      Đồng thời, Nghị định này cũng bổ sung thêm nhiều trường hợp chưa xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm:

      - Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép;

      - Đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (trước đây chỉ quy định chung: Đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền);

      - Là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (vợ chết…) (quy định mới về nam giới đang nuôi con);

      - Đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

ĐĂNG PHONG


23/09/2020 5:00 CHĐã ban hành
ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ X GIAI ĐOẠN (2020 - 2025)ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ X GIAI ĐOẠN (2020 - 2025)

Chủ đề Đại hội:

" PHÁT HUY TINH THẦN ĐỒNG KHỞI, TÍCH CỰC THI ĐUA XÂY DỰNG BẾN TRE GIÀU ĐẸP, VĂN MINH "


23/09/2020 5:00 CHĐã ban hành
Kết luận thanh tra về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại 5 chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônKết luận thanh tra về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại 5 chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
07/09/2020 5:00 CHĐã ban hành
Kết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trườngKết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
07/09/2020 5:00 CHĐã ban hành
Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm ngành nội vụ và kỉ niệm 75 ngành tổ chức nhà nướcHội nghị điển hình tiên tiến 05 năm ngành nội vụ và kỉ niệm 75 ngành tổ chức nhà nước
Ngày 28/8/2020, Sở Nội vụ tổ chức trọng thể Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm (giai đoạn 2015 - 2020) và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước tại Hội trường Sở.

      Về dự hội nghị có đại biểu khách mời đến từ 09 huyện, thành phố thuộc tỉnh và toàn thể CCVC đang công tác tại Sở Nội vụ.

01.jpg

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu- Giám đốc Sở- chủ trì hội nghị

      Hội nghị diễn ra trong 3h với các nội dung: phát biểu khai mạc và diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm ngành tổ chức nhà nước, báo cáo tổng kết 05 năm (2015- 2020) thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát biểu tham luận của 06 cá nhân và tập thể, công bố quyết định khen tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức nhà nước của Bộ Nội vụ và quyết định khen thưởng thưởng cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong giai đoạn 2015- 2020.

      Dịp này, có 08 cá nhân làm trong ngành nội vụ được trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức Nhà nước; 18 tập thể, cá nhân thuộc Sở và các địa phương được khen thưởng của Sở Nội vụ.

02.jpg

08 cá nhân được trao tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức nhà nước

03.jpg

Các đơn vị, cá nhân điển hình được Giám đốc Sở khen

04.jpgCác đơn vị, cá nhân điển hình được Giám đốc Sở khen

05.jpgToàn cảnh Hội nghị

       Kết quả thực hiện phong trào thi đua trong 5 năm vừa qua, toàn ngành nội vụ có 1.138 lượt cá nhân, tập thể được khen thưởng các cấp. Trong đó:

      Khen cấp Trung ương: có 49 cá nhân và tập thể (09 cá nhân, tập thể được Huân chương Lao động hạng 3; 33 cá nhân, tập thể được Thủ tướng Chính phủ khen; 7 cá nhân, tập thể được Bộ Nội vụ khen);

      Khen cấp tỉnh: có 544 lượt cá nhân, tập thể (13 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 153 lượt cá nhân, tập thể được bằng khen UBND tỉnh; có 378 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến được Sở Nội vụ công nhận);

      Khen cấp huyện: có hơn 545 lượt cá nhân, tập thể (hơn 80 lượt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 25 lượt tập thể xuất sắc và 440 lượt cá nhân, tập thể lao động tiên tiến được UBND cấp huyện công nhận).

06.jpg

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu- Giám đốc Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025

      Về phương hướng thi đua giai đoạn 2021-2025, Sở Nội vụ tiếp tục phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao mỗi năm. Phấn đấu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc ngành nội vụ; thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực nội vụ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mỗi năm; thi đua thực hiện tốt phong trào học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ chí Minh./.

(Mai Công)03/09/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019
01/09/2020 9:00 SAĐã ban hành
Tài liệu tuyên tuyền những thành tựu nỗi bậc 75 năm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)Tài liệu tuyên tuyền những thành tựu nỗi bậc 75 năm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
25/08/2020 5:00 CHĐã ban hành
Công bố quyết định nhân sự tại Sở Nội vụCông bố quyết định nhân sự tại Sở Nội vụ
25/08/2020 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tháng 8 năm 2019Thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tháng 8 năm 2019

​Xem file tại đây .... 01-TBCS_1.PDF

20/08/2020 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức được dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính 2019 của tỉnh Bến TreThông báo về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức được dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính 2019 của tỉnh Bến Tre

​Xem file tại đây.... 1423_signed20200805030553.pdf

                              Danh_sach_trieu_tap_thi_sinh_duoc_du_thi_vong_2_ngach_chuyen_vien_chinh.pdf

                              Danh_sach_trieu_tap_thi_sinh_duoc_du_thi_vong_2_ngach_chuyen_vien.pdf

07/08/2020 9:00 SAĐã ban hành
Công đoàn Cở sở Sở Nội vụ và hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt NamCông đoàn Cở sở Sở Nội vụ và hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

      Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ thực hiện việc tuyên truyền về tổ chức công đoàn Việt Nam cho toàn thể đoàn viên. Bên cạnh, đơn vị còn cử 09 lượng tham dự buổi họp mặt truyền thống và một đội tham gia thi đấu bóng chuyền hơi nam- nữ do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức vào ngày 28/7/2020 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Dịp này, đơn vị được nhận 01 suất quà trợ cấp cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (300 ngàn đồng/suất).

      Về hoạt động thi đấu bóng chuyền hơi nam- nữ, có 12 công đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số 2 tham dự, được tổ chức thành 02 bảng thi đấu với hình thức loại trực tiếp (bảng A thi tại sân Trung tâm Bảo trợ xã hội, bảng B thi tại sân Sở Y tế). 

01-cd.jpg

Đội thi đấu đơn vị CĐCS Sở Nôi vụ (Ảnh: Mai Công)

      Đội của đơn vị CĐCS Sở Nội vụ bốc thăm trúng bảng A, phải thi đấu qua 03 trận lần lượt với các đối thủ đội bạn gồm đội Sở Giao thông Vận tải, đội Sở Tư pháp và cuối cùng là đội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, về nhì bảng A.

02-cd.jpg

Đội CĐCS Sở Nôi vụ gặp đội CĐCS Sở LĐ,TB&XH (Ảnh: Mai Công)

      03-cd.jpg

Các đội Sở NV, TP và LĐ,TBXH chụp ảnh giao lưu (Ảnh: Mai Công)

      Qua một ngày thi đấu với tinh thần đầy nhiệt huyết, kết quả chung cuộc như sau: đội CĐCS Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên & Môi trường đồng giải ba, đội CĐCS Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải nhì và Đội CĐCS Sở Lao động, Thương binh & Xã hội đạt giải nhất; tám đội còn lại đạt giải phong trào

      04-cd.jpg

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đấu (Ảnh: Ánh Nguyệt- Báo ĐK)

Mai Công

05/08/2020 6:00 CHĐã ban hành
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

      Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3278/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hội nghị Tổng kết chương trình Tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

      Sáng ngày 31/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và định hướng công tác CCHC giai đoạn 2021-2030.

      Dự Hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật; Đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh. Ông Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

      Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre; phân tích những hạn chế, yếu kém và những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện. Qua đó, xác định trách nhiệm của các ngành, các địa phương trong việc tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

01-trong.jpg

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Hội nghị đã được xem Video Clip do Sở Nội vụ phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện về một số kết quả nổi bật của công tác CCHC 10 năm qua, ngoài ra, còn có 8 tham luận về các nội dung liên quan đến công tác CCHC. Qua đó, có thể thấy công tác CCHC thời gian qua được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực; có xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng năm và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác CCHC nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giám sát của các cấp ủy Đảng, HĐND, MTTQ các cấp; thể chế ngày càng hoàn thiện; bộ máy các cơ quan, đơn vị được kiện toàn theo hướng tinh gọn; tinh giản biên chế theo quy định ; nhiều cơ quan, đơn vị đã có những giải pháp cụ thể để cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hiện đại hóa nền hành chính tại tỉnh…

      Tuy nhiên, công tác này trong thời gian qua vẫn có tồn tại, hạn chế như: còn một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành chưa phù hợp; chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan còn chồng chéo, việc phối hợp trong thực hiện còn thiếu nhịp nhàng, đồng bộ; TTHC ở một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức còn trể hẹn; tính năng động, chuyên nghiệp của CBCCVC chưa cao, tiêu chuẩn, điều kiện chức danh, chức vụ chưa đảm bảo; số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và mức độ xã hội hóa dịch vụ công còn thấp; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 chưa nhiều…

      Có nhiều nguyên nhân, dẫn đến các hạn chế trên, nhưng chủ yếu là do các ngành, các cấp chưa nhận thức đúng mức về tầm quan trọng, ý nghĩa của CCHC nên thiếu chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thiếu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp, ít kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; sự phối hợp chưa chặt chẽ, nhịp nhàng và đồng bộ, có nơi còn đùn đẩy trách nhiệm. Đội ngũ CBCCVC làm công tác CCHC chưa có nhiều tư duy đổi mới, ý tưởng đột phá, sáng  kiến CCHC được đề xuất và áp dụng. Một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp CCHC còn chung chung, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, chưa rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp. Việc đầu tư về nguồn lực, nhân lực cho công tác CCHC chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại; điều kiện thu hút khu vực ngoài Nhà nước tham gia xã hội hóa dịch vụ công thiếu hấp dẫn. Nhận thức của người người dân về chính quyền điện tử, về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước chưa cao nên chưa tích cực phối hợp, thực hiện, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến…

02-tt.jpg

09 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

      Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và phải có những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong thời gian qua. Khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030, Tỉnh ủy ban hành Đế án công tác CCHC giai đoạn 2020-2025 và tầm nhin đến 2030, đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân xây dựng Kế hoạch để thực hiện thống nhất, toàn diện, đồng bộ. Kế hoạch phải xác định trọng tâm, trọng điểm và chú trọng thực hiện có hiệu quả ba nội dung quan trọng là: cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính.

02-t06t.jpg

06 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

      Xác định CCHC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và mỗi CBCCVC. Vì thế, phải quán triệt vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để nâng cao nhận thức và hành động.

       Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, linh hoạt, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Phải lấy kết quả CCHC hàng năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

      Các cơ quan được phân công phụ trách từng lĩnh vực CCHC căn cứ vào những mặt còn hạn chế được nêu trong báo cáo, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả đạt được, từ đó tìm ra nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng, nhất là xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chất lượng công tác CCHC để đề xuất các giải pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, của đơn vị, góp phần cải thiện và nâng cao thứ hạng các chỉ số của tỉnh, đặc biệt là Chỉ số Cải cách hành chính (PAR-Index).

      Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020./.


05/08/2020 4:00 CHĐã ban hành
Bảo vệ vị trí công tác  cán bộ, công chức tố cáo tiêu cựcBảo vệ vị trí công tác  cán bộ, công chức tố cáo tiêu cực

      Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Thông thư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

      Theo đó, việc bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của họ trong quá trình giải quyết tố cáo.

      Về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, Thông tư nêu rõ, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

      Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo yêu cầu hoặc đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của họ trong trường hợp người tố cáo đó không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

      Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo.

      Về biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Tố cáo. Cụ thể là tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ; khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ; xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử.

      Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.

      Thông tư cũng quy định rõ việc không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ.

      Tuy nhiên việc này được loại trừ trong các trường hợp: thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định số 59/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức; theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

      Thông tư cũng nêu rõ, không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

       Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2020./.

ĐĂNG PHONG


23/07/2020 4:00 CHĐã ban hành
CUỘC THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI CÔNG CHỨC MỘT CỬA TỈNH BẾN TRE NĂM 2020CUỘC THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI CÔNG CHỨC MỘT CỬA TỈNH BẾN TRE NĂM 2020

​Kế hoạch Tổ chức cuộc thi dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh Bến Tre năm 2020 Ke_hoach_2908_UBND.pdf

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Cải cách hành chính với Công chức một cửa tỉnh Bến Tre năm 2020 Ke_hoach_3518_UBND.pdf

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi dành cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Quyet_dinh_Ban_To_chuc_1498.pdf

Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo và Ban Thư ký Quyet_dinh_Ban_giam_khao_Thu_ky.pdf

Thể lệ cuộc thi The_le_cuoc_thi_2020.pdf

Đề thi vòng 1 De_thi_Vong_1_2020.pdf

Thông báo khởi động Cuộc thi Cải cách hành chính với Công chức một cửa tỉnh Bến Tre năm 2020 Thong_bao_1316.pdf

21/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vựcĐẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

      Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực.

      Mục tiêu của Nghị quyết này là: Thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế.

      Theo đó, Nghị quyết cũng nêu rõ các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong thời gian tới. Cụ thể: hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với 10 ngành, lĩnh vực sau:

  •       Ngành, lĩnh vực nội vụ gồm: Tổ chức bộ máy hành chỉnh nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm;
  •       Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: Biển và hải đảo;
  •       Ngành, lình vực thông tin và truyền thông, gồm: Phát thanh và truyền hình;
  •       Ngành, lĩnh vực văn hóa, gồm: Điện ảnh;
  •       Ngành, lĩnh vực y tế, gồm: Khám bệnh, chữa bệnh;
  •       Ngành, lĩnh vực xây dựng, gồm: Hoạt động đầu tư xây dựng; kiến trúc; quy hoạch; phát triển đô thị;
  •       Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ, gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ;
  •       Ngành, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, gồm: Quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; an toàn, vệ sinh lao động;
  •       Ngành, lĩnh vực tài chính gồm: Thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; phí và lệ phí; tài sản công;
  •       Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư gồm: Quản lý đầu tư; đầu tư công; đầu tư nước ngoài.

     Nội dung định hướng phân cấp và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các ngành, lĩnh vực nêu trên quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III.

      Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đưa ra, gồm: Tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực; tăng cường thanh tra, kiểm tra của cơ quan, quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương; bố trí đủ nguồn lực để thực hiện phân cấp.

      Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo phân công của Chính phủ làm cơ sở để phân cấp và tổ chức thanh tra, kiểm tra sau phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

      Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực để loại bỏ các quy định phải có ý kiến chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp quản lý.

      Tiếp tục rà soát các nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc phân cấp.

      Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật.

      Thực hiện thanh tra, kiểm tra và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm việc thực hiện các nội dung đã phân cấp và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với trình độ quản lý, khả năng và điều kiện thực hiện phân cấp của từng vùng, miền, địa phương trong từng giai đoạn.

      Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

ĐĂNG PHONG


20/07/2020 3:00 CHĐã ban hành
Giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấpGiảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

      Kể từ 01/7/2020, sẽ có rất nhiều điểm mới được thể hiện trong Luật sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ có hiệu lực. Một trong số đó là giảm số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

      Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố trực thuộc trung ương có từ 01 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 01 triệu dân thì có không quá 85 đại biểu (trước là 95 đại biểu); Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có 95 đại biểu (trước là 105 đại biểu).

      Hội đồng nhân dân tỉnh: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; từ 500.000 dân trở lên có tối đa 75 đại biểu (trước là 85 đại biểu);  Tỉnh còn lại có từ 01 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; từ 01 triệu dân trở lên được bầu không quá 85 đại biểu (trước là 95 đại biểu)

hdnd.jpg

Theo Luật mới thì số lượng Đại biểu HĐND các cấp đều giảm so với trước đây (ảnh minh họa)

     Hội đồng nhân dân quận: Quận có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 20 đại biểu; có trên 100.000 dân được bầu tối đa 45 đại biểu (trước là 40 đại biểu nếu có trên 80.000 dân); Quận có từ 30 phường trực thuộc trở lên có không quá 40 đại biểu (vẫn như trước)

      Hội đồng nhân dân huyện: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 35 đại biểu; trên 40.000 dân được bầu tối đa 35 đại biểu (trước là 40 đại biểu); Huyện còn lại có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; trên 80.000 dân được bầu tối đa 35 đại biểu (trước là 40 đại biểu).

      Hội đồng nhân dân phường: Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu (trước có 8.000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu); Phường có trên 10.000 dân được bầu tối đa 30 đại biểu (trước có 8.000 dân trở lên được bầu 35 đại biểu).

      Hội đồng nhân dân xã: Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu; Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2000 dân đến dưới 3000 dân được bầu 19 đại biểu (trước là 20 đại biểu); Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có 3000 dân được bầu 21 đại biểu; có trên 3000 thì được bầu tối đa 30 đại biểu (trước là 35 đại biểu); Xã còn lại có từ 5000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có trên 5000 dân được bầu tối đa 30 đại biểu (trước là 35 đại biểu).

ĐĂNG PHONG


20/07/2020 3:00 CHĐã ban hành
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương lần thứ 139 và tổng kết 95 năm khai đạoHội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương lần thứ 139 và tổng kết 95 năm khai đạo

Sáng ngày 15/7/2020 (nhằm 25/5 canh tý) tại tổ đình Tòa thánh Bến Tre, số 100c, Trương định, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương lần thứ 139 (1881 – 2020) và tổng kết 95 năm khai đạo.

Đến chứng dự lễ, về phía Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo có Thượng phẩm Nguyễn Văn Lãnh – Chức sắc hội viên Thượng Hội; Chánh Phối sư Thái Thuận Thanh – xử lý Trưởng BTT Hội Thánh; Chánh Phối sư Ngọc Phụ Thanh – Phó BTT Hội Thánh; Tiếp đạo Tô Văn Tích - Phó BTT Hội Thánh; Nữ Chánh Phối sư Hương Học - Phó BTT Hội Thánh cùng chức sắc các viện, cơ quan đạo tại Tòa thánh; chức sắc Ban đại diện và tín đồ các tỉnh, thành phố.

Về phía các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài trong khối liên giao: Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên, Hội Thánh Cao Đài Truyền Giáo, Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan, Hội Thánh Cao Đài Bạch Y, Hội Thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức cùng sự hiện diện của các tổ chức Cao Đài: Cơ quan Phổ thông giáo lý Đại Đạo, Nam Thành Thánh Thất, Liên Hoa Cửu Cung, Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quan Sắc, Thánh Thất Bàu Sen

Về phía chính quyền có ông Nguyễn phong Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Cao đài, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố trong và ngoài tỉnh.

pbt.jpg

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại Chánh điện Tòa thánh

Đức Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương là người sáng lập ra Cao đài Ban Chỉnh đạo, xây dựng đường hướng hành đạo và phương tu tiến bộ, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc; Dưới sự dìu dắt của Ngài đã có biết bao thế hệ người đạo Cao đài Ban Chỉnh đạo và cả người thân của Ngài nghe theo tiếng gọi của non sông tham gia kháng chiến, giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Sinh nhật Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương là dịp để tôn vinh công đức của người, là dịp để chức sắc, chức việc, tín đồ Cao đài Ban Chỉnh đạo tỏ lòng thành kính đến với người và cũng là dịp để nhắc nhở chức sắc, chức việc và tín đồ Cao đài Ban Chỉnh nhớ đến lời dạy và gương hạnh người để noi gương hành đạo đúng chơn truyền tân pháp, độ dẫn nhơn sanh vừa tu học, vừa nổ lực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước; đạo Cao Đài từng bước trưởng thành về hoạt động tôn giáo, về số lượng chức sắc, tín đồ, về tổ chức tôn giáo và vị thế của đạo ngày càng được nâng cao trong đời sống xã hội.

Song song với việc Đại lễ sinh nhật, Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo tổ chức tổng kết 95 năm khai đạo cao đài, nhằm đánh giá những đóng góp của đạo cao đài đối với xã hội. Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, với tinh thần hy sinh vì nền Đại Đạo của các chức sắc tiền bối đạo Cao Đài, với sự nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ trong đạo Cao Đài đã từng bước trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đức Chí Tôn giao phó và niềm tin của nhơn sanh gửi gắm. Tôn chỉ, mục đích của Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ với hai phương châm "Thế đạo Đại đồng" và "Thiên đạo giải thoát", đã được phổ truyền sâu rộng trong toàn nhơn sanh. Về hoạt động từ thiện xã hội đã thực hiện theo tôn chỉ của Đạo Cao Đài nhằm cứu khổ nhơn sanh, đưa nhân loại đến thế giới đại đồng. Tín hữu đạo Cao Đài lấy tình thương yêu làm trọng, sẵn sàng tham gia các công việc từ thiện, nhân đạo, hoạt động cứu trợ người nghèo, đồng bào bị thiên tai hạn hán, lũ lụt,... Các Thánh thất, Thánh tịnh, cơ sở thờ tự của Đạo Cao Đài đa phần đều có phòng thuốc, phòng khám chữa bệnh cho mọi người, góp phần tích cực vào việc an sinh xã hội ở cơ sở. Hằng năm, Đạo Cao Đài đóng góp hàng chục tỷ đồng trong công việc từ thiện xã hội góp sức cùng đồng bào cả nước chia sẻ khó khăn, thực hiện việc xoá đói, giảm nghèo trong cộng đồng xã hội....

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Phối sư Ngọc Phụ Thanh, phó Trưởng ban Thường trực Hội thánh thay mặt Ban tổ chức cám ơn các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ Hội thánh tổ chức Đại lễ và kêu gọi chức sắc, chức việc, tín đồ toàn đạo đoàn kết, phát huy các giá trị truyền thống yêu nước của các bậc tiền bối, cùng nhau góp công sức vào sự nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

thinh.jpg

Ông Nguyễn Phong Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Cao đài tặng lảng hoa chúc mừng Đại lễ kỉ niệm

 

Công Đoàn


16/07/2020 3:00 CHĐã ban hành
Khởi động cuộc thi dành cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2020Khởi động cuộc thi dành cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2020

      Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3518/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Cải cách hành chính với Công chức một cửa trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020.

      Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích  đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu những kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC); trao  đổi và chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng làm việc của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Đây còn là một trong những giải pháp đột phá góp phần thực hiện tốt kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; tạo điều kiện để các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trong tỉnh phát huy tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình đồng thời nâng cao nhận thức và vai trò của của công chức trong thực hiện CCHC hiện nay.

      Chủ đề của cuộc thi năm nay là: "Năng động, nhiệt tình, thân thiện và trách nhiệm". Đối tượng dự thi bao gồm tất cả công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp xã đến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Cuộc thi dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2020 được tổ chức thành 02 vòng: Vòng 1 - cá nhân và Vòng 2 - Tập thể.                               

      Ở Vòng cá nhân: Các thí sinh tham gia dự thi bằng hình thức gửi bài qua thư điện tử; mỗi đơn vị có Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đều phải cử ít nhất 01 thi sinh tham gia; Đối với các sở, ngành mỗi đơn vị cử 01 cá nhân là công chức đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan để tham gia cuộc thi.

      Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận, gửi bài dự thi về địa chỉ email của Ban Tổ chức (địa chỉ nhận bài dự thi: cchc.snv@bentre.gov.vn). Ban Giám khảo sẽ chấm điểm từng bài thi và công bố điểm số cũng như kết quả Vòng 1. Sẽ có một số giải thưởng có giá trị ở vòng thi này.

      Ở Vòng tập thể: Đối tượng tham gia: Là những người đã tham gia trong Vòng cá nhân, lập thành các đội thi, mỗi đội dự thi có 05 người.Số lượng đội thi:  12 đội. Được lập theo cơ cấu như sau: 09 đội thuộc khối cấp huyện: Mỗi huyện, thành phố quyết định thành lập đội dự thi gồm 5 thí sinh đã có tham gia Vòng 1; 02 đội thuộc khối sở, ngành và 01 đội thuộc khối ngành dọc: do Trung tâm Phục vụ hành chính công chọn ra từ các thí sinh đã có tham gia thi Vòng 1;

      Phần thi "Tự giới thiệu": Các đội thông qua tiểu phẩm để giới thiệu về đội của mình; lồng ghép giới thiệu về trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa; trách nhiệm với văn hóa công sở, văn minh nơi công cộng, về chuẩn mực đạo đức, về quy tắc ứng xử, về thực thi công vụ.

      Phần thi "Trắc nghiệm kiến thức": Toàn bộ thành viên chính thức của các đội tham gia thi sẽ trả lời 1 bộ câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức và những vấn đề liên quan đến công tác CCHC và cải cách TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

      Phần thi "thuyết trình": Mỗi đội sẽ cử 01 thành viên để thuyết trình về công tác CCHC, cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

      Nội dung của cuộc thi là tìm hiểu xoay quanh những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác CCHC Nhà nước; cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước thông qua một số văn bản có liên quan đến công tác CCHC và cải cách TTHC.

Anh_cho_bai_3_20200716101506893890.jpg

     Hình ảnh cuộc thi về Cải cách hành chính năm 2018

      Dự kiến cuộc thi sẽ được khởi động Vòng 1 (nhận bài dự thi qua Thư điện tử) vào giữa tháng 7 và kéo dài trong 01 tháng. Sau đó, Ban giám khảo sẽ chấm điểm trong tháng 8 để chọn ra những bài thi xuất sắc nhất (có trao giải). Vòng 2 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm 2020.

      Giải thưởng chung cuộc sẽ bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và một số giải Khuyến khích có giá trị cao.

      Địa điểm, thời gian cụ thể của Vòng 2 sẽ được Ban Tổ chức thông báo sau.

      Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành và UBND cấp huyện  trong tỉnh triển khai kế hoạch này đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp; đồng thời cũng yêu cầu quá trình tổ chức cuộc thi phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo tính thiết thực, khoa học, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các thí sinh dự thi, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng của các ngành, các cấp trong tỉnh.

      Đề nghị các ngành, các cấp quan tâm cử thí sinh tham gia đủ số lượng,  đúng thành phần; hỗ trợ nhiệt tình cho các thí sinh tham gia dự thi, cũng như phân công lực lượng tham gia cổ động ở các buổi thi sân khấu hóa./.

Bài và ảnh: ĐĂNG PHONG


16/07/2020 1:00 CHĐã ban hành
Bến Tre tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Bến Tre tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

      Sáng 26/6/2020, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đến dự đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Trung ương, bà Indira Lopez Arguelles - Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Văn Be - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Đạt - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

      Việc Hội được thành lập nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba mang ý nghĩa rất lớn. Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960, từ đó đến nay, 2 nước đã có mối quan hệ chính trị, hữu nghị sâu sắc và gắn kết bền chặt. Tình cảm sâu đậm ấy không chỉ hiện diện trong lời nói mang tính ngoại giao đơn thuần mà được khẳng định trong gian khó, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến cứu nước và bảo vệ xây dựng Tổ quốc.

ban_Chap_hanh_Hoi_Viet_Nam_-_Cu_ba_tinh_Ben_Tre_20200715034828816810.jpg

      Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội gồm 15 thành viên, bầu Ban Thường vụ gồm 5 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Trương Minh Nhựt được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre khóa I nhiệm kỳ 2020-2025.

      Phát biểu tại Đại hội, bà Indira Lopez Arguelles - Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre được thành lập nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba mang ý nghĩa rất lớn. Hội là minh chứng cho tình hữu nghị và là dấu mốc quan trọng trong phát triển tình hữu nghị giữa 2 nước. Tổng Lãnh sự hy vọng tương lai 2 nước sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mối quan hệ giữa 2 nước sẽ ngày càng phát triển bền chặt.

Ba_Indria_Lopez_Arguelles_-_Tong_Lanh_su_Cu_ba_tai_Thanh_pho_Ho_Chi_Minh_phat_bieu_20200715034832359350.jpg

      Chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn khẳng định, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre là tổ chức đặc biệt, tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết và hòa bình với đất nước và người dân Cuba, một đất nước có truyền thống quan hệ đặc biệt, tốt đẹp với Việt Nam trong 60 năm qua. Đặc biệt, đánh dấu việc Bến Tre có thêm một tổ chức xã hội, chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân với nhân dân Cuba.

      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cũng đề nghị Hội nhanh chóng ổn định, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phát triển hội viên, hoạt động có hiệu quả để thực hiện tốt vai trò làm đầu mối trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt Nam và Cuba.

Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

16/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Những điểm mới của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP Ngày 01/6/2020về vị trí việc làm và biên chế công chức Những điểm mới của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP Ngày 01/6/2020về vị trí việc làm và biên chế công chức

      Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020, thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

      So sánh giữa Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP có những nội dung đổi mới như sau:

      I. VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC

      1. Những nội dung mới

Nghị định số 36/2013/NĐ-CP

(quy định cũ)

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

(quy định mới)

1. Căn cứ xác định vị trí việc làm (02 căn cứ)

 

Có 6 căn cứ theo Khoản 1 Điều 6.

 

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

 

b) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

a) Danh mục vị trí việc làm;

b) Tiêu chuẩn và chức danh ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

 

 

a) Vị trí việc làm;

b) Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

c) Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

3. Phân loại vị trí việc làm

a) Vị trí việc làm do một người đảm nhận;

b) Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận;

c) Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

 

 

3.1. Phân loại theo khối lượng công việc

a) Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;

b) Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

c) Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

3.2. Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

b) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

c) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

d) Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

4. Về thẩm quyền phê duyệt

Bộ Nội vụ 

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương - Chủ tịch UBND tỉnh

5. Cơ quan thẩm định

Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ giúp Bộ thẩm định.

Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh thẩm định.

Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đề án vị trí việc làm, tổng hợp vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định (ở địa phương là Sở Nội vụ thẩm định).

6. Hướng dẫn trình tự (cụ thể tại địa phương)

a) Cơ quan, tổ chức xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo quy định.

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm  thuộc thẩm quyền quản lý; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm và  gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp theo quy định.

c)  Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm, trình lãnh đạo UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

 

a) Cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình, gửi Sở Nội vụ để thẩm định (đối với cơ quan, tổ chức, địa phương có tổ chức trực thuộc, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc xây dựng gửi bộ phận được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, địa phương thẩm định, tổng hợp chung).

b) Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh.

c) UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm.

 

 

7. Hồ sơ trình đề án vị trí việc làm, bao gồm:

a) Công văn đề nghị phê duyệt Đề án vị trí việc làm;

b) Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

c) Văn bản thẩm định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

d) Bản sao Quyết định về việc thành lập; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

đ) Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng đề án.

 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm;

b) Đề án vị trí việc làm;

c) Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

8. Thời hạn thẩm định

Không quy định thời hạn thẩm định.

 

Trong thời hạn 40 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu), 25 ngày làm việc (đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh) kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định Đề án vị trí việc làm phải hoàn thành việc thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp cấp có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh hoặc không đồng ý thì cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

9. Nội dung Đề án vị trí việc làm

Theo Phụ lục số 7 (đề án mẫu vị trí việc làm) và các biểu mẫu kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

a) Cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án vị trí việc làm;

b) Thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ phức tạp của từng công việc trong cơ quan, tổ chức;

c) Xác định vị trí việc làm, gồm: Bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm;

d) Tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức;

đ) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

10. Việc điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

Có 5 trường hợp theo Khoản 1 Điều 12.

Trình tự, hồ sơ giống như thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm lần đầu.

a) Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này (Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

b) Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự, hồ sơ giống như thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm lần đầu.

11. Trách nhiệm của bộ, ngành

Không quy định các trách nhiệm như  Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020.

 

Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

12. Trách nhiệm của địa phương

Chậm nhất là ngày 20 tháng 7 hàng năm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ Đề án vị trí việc làm về Bộ Nội vụ theo quy định.

         

Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.

      2. Quy định chuyển tiếp

      Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bến Tre và danh mục vị trí việc làm, ngạch công chức tối thiểu, bản mô tả công việc và khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt cho đến khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Sau khi các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Sở Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức theo quy định.

      II. VỀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

      1. Những nội dung mới

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP

(quy định cũ)

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

(quy định mới)

1. Căn cứ xác định biên chế công chức

Quy định tại Điều 4, căn cứ xác định đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, đối với đơn vị sự nghiệp công lập

 

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

b) Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

d) Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Không quy định căn cứ xác định biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

2. Trình tự phê duyệt biên chế hàng năm

Trình tự tương tự quy định mới, nhưng khác là không có căn cứ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức biên chế công chức, đồng thời giai đoạn 2015-2021 phải căn cứ vào các quy định về tinh giản biên chế.

- Các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định này và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức biên chế công chức để xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này.

- Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương (Sở Nội vụ)  tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kế hoạch biên chế công chức hằng năm của các cơ quan, tổ chức; tổng hợp, lập kế hoạch biên chế công chức hằng năm của bộ, ngành, địa phương (UBND tỉnh) để bộ, ngành, địa phương (UBND tỉnh) gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

- Bộ Nội vụ thẩm định kế hoạch biên chế công chức hằng năm của bộ, ngành, địa phương; tổng hợp kế hoạch biên chế công chức hằng năm của bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định giao biên chế công chức đối với từng bộ, ngành, địa phương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bộ, ngành, địa phương quyết định giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương trong số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao.

- Trách nhiệm của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và triển khai thực hiện sau khi được Hội đồng nhân dân quyết định (như cũ).

3. Nội dung kế hoạch biên chế công chức hằng năm

- Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức được giao của năm trước liền kề; kèm theo biểu mẫu thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hiện có theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Xác định số lượng biên chế công chức, kèm theo các biểu mẫu 1A, 2A, (đối với bộ ngành) và 1B, 2B (đối với địa phương) ban hành kèm theo 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Giải pháp thực hiện kế hoạch biên chế công chức sau khi được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt, dự kiến nguồn công chức bổ sung, thay thế, thực hiện chính sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí để thực hiện.

 

- Sự cần thiết của việc lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm.

- Báo cáo đánh giá việc giao và sử dụng biên chế công chức của năm trước liền kề với năm kế hoạch tại thời điểm lập kế hoạch.

- Xác định biên chế công chức của năm kế hoạch; kèm theo việc thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức của năm kế hoạch theo Phụ lục IA (đối với bộ, ngành) hoặc Phụ lục IB (đối với địa phương) ban hành kèm theo Nghị định này.

- Giải pháp thực hiện kế hoạch biên chế công chức sau khi được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt, dự kiến nguồn công chức bổ sung, thay thế, thực hiện chính sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí để thực hiện.

- Kiến nghị, đề xuất.

4. Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hằng năm, gồm:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế công chức hàng năm;

b) Kế hoạch biên chế công chức hàng năm;

c) Các tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch biên chế công chức kèm theo.

 

a) Văn bản đề nghị kế hoạch biên chế công chức hằng năm;

b) Kế hoạch biên chế công chức hằng năm của cơ quan, tổ chức;

c) Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt biên chế công chức của năm trước liền kề với năm kế hoạch.

 5. Thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hằng năm

Chậm nhất là ngày 20 tháng 7 năm trước liền kề, các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế công chức hàng năm để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ

Sau ngày 20 tháng 7 năm trước liền kề, nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm theo quy định thì giữ ổn định số biên chế công chức đã được giao. Trong giai đoạn 2015-2021, thì giảm biên chế theo lộ trình.

 

a) Chậm nhất là ngày 15 tháng 6 hằng năm, các bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định.

b) Chậm nhất là ngày 20 tháng 7 hằng năm, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức của các bộ, ngành, địa phương.

c) Trường hợp các bộ, ngành, địa phương không gửi kế hoạch biên chế công chức đúng thời hạn quy, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định biên chế công chức của bộ, ngành, địa phương đó với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình hằng năm.

6. Điều chỉnh biên chế công chức

6.1. Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong các trường hợp sau:

a) Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b) Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

c) Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

6.2. Hồ sơ, trình tự điều chỉnh biên chế công chức

Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh biên chế công chức; đề án điều chỉnh biên chế công chức; các tài liệu liên quan đến điều chỉnh biên chế công chức kèm theo.

6.3. Trình tự tại địa phương

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ như trên về Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét.

 

6.1. Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong các trường hợp sau:

a) Cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này (Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội).

b) Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

6.2. Hồ sơ, trình tự điều chỉnh biên chế công chức (như cũ).

6.3. Trình tự tại địa phương (như cũ).

7. Về báo cáo hàng năm

UBND tỉnh thống kê, báo cáo kèm theo các biểu mẫu 3B, 4B ban hành kèm theo 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi Bộ Nội vụ. Định kỳ cùng thời hạn với kế hoạch biên chế hàng năm.

UBND tỉnh định kỳ chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 hằng năm, thống kê và báo cáo về vị trí việc làm, tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của năm trước liền kề theo Phụ lục IIB và Phụ lục IIIB ban hành kèm theo Nghị đnh này, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

      2. Thời gian thực hiện cụ thể tại địa phương

     a) Kể từ ngày 20/7/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ.

      b) Định kỳ hằng năm gửi kế hoạch biên chế hàng năm (kèm phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP) về Sở Nội vụ trước ngày 15/5 hằng năm, để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ (áp dụng từ kế hoạch biên chế công chức năm 2022). Trường hợp, các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi kế hoạch biên chế công chức đúng thời hạn quy định, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định biên chế công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương đó với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình hằng năm.

      c) Định kỳ hằng năm báo cáo về vị trí việc làm, tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của năm trước liền kề theo Phụ lục IIB và Phụ lục IIIB ban hành kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01 hằng năm để tổng hợp trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ (áp dụng từ báo cáo về vị trí việc làm, tình hình thực hiện biên chế công chức năm 2020, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2021).

      d) Các trường hợp đề nghị điều chỉnh biên chế công chức kể từ ngày  20/7/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu ý thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ.

 

Ngọc Ân – Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ 


16/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Bốn chuẩn mực văn hóa công vụBốn chuẩn mực văn hóa công vụ

      Theo Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ, thì 4 chuẩn mức văn hóa công vụ mà cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện từ năm 2019 là:

      Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

      Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm:

      Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào "tư duy nhiệm kỳ".

      Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

      Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

      Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

Anh_cho_bai_1_20200716093306891890.jpg

      Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thc mc của người dân. 

Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

      Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

      Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

      Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

      Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

      Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

      Cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.

      Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

      Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

      Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức

      Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

Nội dung thi đua thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức là: "Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp". Trong đó bao gồm:

– Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

– Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

– Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

– Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

– Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

– Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hp với tính chất công việc.

– Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

(Trích Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Bài và ảnh: ĐĂNG PHONG

16/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Cần nâng cao vai trò của cán bộ, công chức trong cải cách hành chínhCần nâng cao vai trò của cán bộ, công chức trong cải cách hành chính

      Theo Kế hoạch số 6500/KH-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2020 thì Bến Tre phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC. Đây là điểm rất đáng lưu ý và nếu thực hiện tốt thì có thể tạo ra những đột phá trong CCHC trên địa bàn tỉnh.

      Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm 2019, công tác CCHC được thực hiện chủ động và thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông bằng việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công. Việc rà soát, công bố thủ tục hành chính (TTHC) và niêm yết TTHC được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc tiếp nhận và trả kết quả và thông qua dịch vụ bưu chính tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi.

      Trong năm qua, các sở, ngành, địa phương đều rất nỗ lực trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... Điều đó giúp môi trường đầu tư kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân được cải thiện rõ rệt.

      Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra đối với CCHC vẫn còn rất lớn. Báo cáo Chỉ số hài lòng năm 2019 được Sở Nội vụ công bố vừa qua cho thấy, có tới 61,43% người dân và doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa TTHC. Và thực tế, vẫn còn rất nhiều "những việc cần làm ngay" để CCHC ở Bến Tre đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Mặc dù, theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bến Tre năm 2019 xếp thứ 07/63 tỉnh, thành; nhưng Chỉ số CCHC (PAR-INDEX) của Bến Tre năm 2019 được Bộ Nội vụ công bố vẫn còn ở cuối bảng (63/63).

      Do đó, để đẩy nhanh được tốc độ CCHC thì vai trò của từng cơ quan, đơn vị hay cụ thể hơn nữa là vai trò của từng cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước là hết sức quan trọng. Bởi, mọi sự CCHC có thể bị giảm hiệu quả, thậm chí vô hiệu hóa phần lớn bắt nguồn từ sự tắc trách, vô cảm, hoặc tệ hơn nữa là thói tư lợi của từng cán bộ, công chức nhà nước. Cán bộ, công chức hằng ngày giải quyết các TTHC, đối mặt với muôn vàn thắc mắc của người dân và doanh nghiệp nên hơn ai hết họ hiểu rất rõ thủ tục nào là hợp lý, thủ tục nào là bất hợp lý. Nếu như họ đề xuất các sáng kiến CCHC thì sẽ rất sát đúng, rất hiệu quả.

      Cần phải yêu cầu không chỉ từng cơ quan, đơn vị Nhà nước, mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải liên tục có sáng kiến CCHC để cải tiến công việc của mình sao cho hiệu quả hơn nữa, theo tinh thần phục vụ xã hội, vì lợi ích chung. Có như vậy, công tác CCHC mới thấm sâu và có bứt phá trong thời gian tới.

      Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

      Mặt khác, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Anh_cho_bai_2_20200716093306945941.jpg

      Để đẩy nhanh được tốc độ CCHC thì vai trò của từng cơ quan, đơn vị hay cụ thể hơn nữa là vai trò của từng cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước là hết sức quan trọng

Cùng với quá trình phát triển của tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng vai trò hết sức quan trọng. Mặc dù đâu đó vẫn còn những sự than phiền của người dân về một số cán bộ, công chức còn gây phiền hà, nhũng nhiễu… Tuy nhiên, với những cán bộ, công chức hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đi cơ sở để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân nhằm đề ra những kế hoạch, giải pháp cải tiến phương pháp làm việc giúp công tác giải quyết hồ sơ cho người dân được tốt hơn thì họ thực sự là những "công bộc" của dân. Cần có cơ chế khen thưởng, động viên và nhân rộng những điển hình như thế.

       Để địa phương  ngày càng phát triển, công tác CCHC thực sự tạo sự đột phá mạnh mẽ, hơn lúc nào hết đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh nhà phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ". Cùng với đó, phải luôn có những sáng kiến, cải tiến trong công tác CCHC nhằm giúp rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính để tạo sự tiện lợi, tránh để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân. Bên cạnh đó, luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân về thái độ phục vụ trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để có những điều chỉnh kịp thời./.

Bài và ảnh: ĐĂNG PHONG


16/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)”Ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)”
15/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Hội cựu Thanh niên xung phong họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phongHội cựu Thanh niên xung phong họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong

      Sáng ngày 14/7/2020, Ban Thường trực Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020), 55 năm truyền thống lực lượng TNXP Bến Tre và tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2020.

      Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Be, nguyên Tổng Đội phó - Tổng Đội TNXP giải phóng miền Nam Trần Tài Ba đến dự họp mặt cùng các đại biểu.

      Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP và tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Hội Cựu TNXP đã vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh xây dựng 299 căn "Nhà tình nghĩa", "Nhà Mái ấm đồng đội", tặng 195 sổ tiết kiệm, trao 197 suất học bổng, 150 xe đạp, hơn 15 ngàn quyển tập, trao tặng trên 30.000 phần quà nhân dịp lễ, Tết cho cựu TNXP nghèo, neo đơn, bệnh tật và học sinh nghèo… với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình "Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo", tạo điều kiện cho 413 hộ vươn lên thoát nghèo.

Bi_thu_Tinh_uy_Phan_Van_Mai_phat_bieu_tai_buoi_hop_mat_20200715095807111110.png

      Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh đã đạt được. Đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên cần quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục trở thành chỗ dựa tin cậy và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; chủ động phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ trong các cấp Hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Công tác thanh niên

15/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”

      Sáng ngày 14/7/2020, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" giai đoạn 2015-2020.

      Đến dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh cùng 40 gương điển hình tiên tiến của ngành công an.

107799867_1628180367348902_2984672440801089497_n_20200715102456697690.png

      Hội nghị đã nghe, xem video clip đánh giá kết quả phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" giai đoạn 2015-2020; nghe nhiều tham luận của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

      Hàng năm, căn cứ vào tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương lãnh đạo Công an tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và của Đảng bộ thành kế hoạch, chương trình công tác; đồng thời phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tố quốc" trong toàn lực lượng từ tỉnh đến cơ sở với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Nội dung phong trào thi đua "Vì an ninh Tố quốc" được gắn kết với phong trào thi đua Đồng khởi mới, phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Ngành và địa phương phát động; gắn với khẩu hiệu hành động: "Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".  

       Để đẩy mạnh phong trào thi đua, Công an tỉnh còn phát động các đợt (thi đua đặc biệt, thi đua ngắn hạn gắn với các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các đợt thi đua chuyên đề lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của các lực lượng trong CAND,...tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong từng thời điểm. Từ đó phong trào thi đua của lực lượng Công an tỉnh nhà thêm đa dạng, phong phú, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn lực lượng.

      Qua 5 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo lan tỏa đều khắp các đơn vị, địa phương, được toàn thể cán bộ chiến sĩ hưởng ứng và nhân dân tham gia tích cực. Qua phong trào đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, cụ thể: Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 19 cá nhân, Huy chương "Vì an ninh tổ quốc" cho 60 cá nhân, Huy chương "Chiến sĩ vẻ vang " cho 2.314 cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 78 tập thể, 185 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 53 tập thể, 68 cá nhân;…

Thi đua - Khen thưởng


15/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com