SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: 11 Cách Mạng Tháng 8 Phường 3, Thành phố Bến Tre

Điện thoại: 075.3822628

Fax: 075.3816496