Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/04/2016, 14:00
Quá trình hình thành và phát triển của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
13/04/2016
...

Sau 30/4/1975 hệ thống ngành Tổ chức nhà nước được hình thành từ Trung ương đến địa phương trong cả nước. Ngành Tổ chức nhà nước tỉnh Bến Tre, tiền thân Ban Tổ chức Chính quyền là Phòng Tổ chức UBND tỉnh. Qua nhiều lần củng cố kiện toàn, năm 1996 được UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu tổ chức của Ban gồm 3 phòng. Đến nay Sở Nội vụ phát triển qua các giai đoạn như sau:

- Ngày 20 tháng 11 năm 2003 đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ (Quyết định số 284/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

- Ngày 10 tháng 8 năm 2004 được UBND tỉnh ban hành Quyết định qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ gồm 4 phòng: Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức - Công chức, Xây dựng chính quyền (Quyết định số 3111/2004/QĐ-UB).

- Ngày 08 tháng 8 năm 2005 Sở Nội vụ được UBND tỉnh thành lập thêm Phòng Cải cách hành chính theo Quyết định số 2612/QĐ-UBND trên cơ sở Bộ phận chuyên trách Cải cách hành chính tỉnh chuyển sang (Quyết định số 2612/QĐ-UBND).

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện:

- Ngày 09 tháng 4 năm 2008 Ban Thi đua-Khen thưởng, Ban Tôn giáo tỉnh sáp nhập vào Sở Nội vụ (Quyết định số 670/QĐ-UBND).

- Ngày 25 tháng 4 năm 2008, UBND tỉnh quyết định chuyển chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh vào Sở Nội vụ.

- Ngày 30 tháng 9 năm 2008, UBND tỉnh ra Quyết định số 1898/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ Bến Tre gồm 06 phòng chuyên môn (Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức - Công chức, Xây dựng chính quyền và Đào tạo, Cải cách hành chính; Quản lý nhà nước về Văn thư – Lưu trữ)  và 02 ban (Ban Tôn giáo, Ban TĐKT) và 01 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm lưu trữ).

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 31/10/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Thông tư số 15/2014/TT-BNV). So với các quy định trước đây thì Thông tư số 15/2014/TT-BNV có bổ sung thêm chức năng cho Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; pháp chế cơ quan, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; cải cách chế độ công vụ, công chức. Đồng thời, Thông tư này cũng quy định Sở Nội vụ có các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc được tổ chức thống nhất trong phạm vi cả nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre theo đó:

Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ (06 phòng)

- Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ.

- Phòng Công chức, Viên chức.

- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

- Phòng Cải cách hành chính.

- Văn phòng Sở Nội vụ.

- Thanh tra Sở Nội vụ.

Và 03 cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ (có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng) gồm: Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

 Từ sau năm 1975 đến nay, cùng với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành, tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn thử thách trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành Nội vụ từ tỉnh đến huyện luôn được củng cố kiện toàn, tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp thực hiện đạt kết quả nhiều mặt công tác về tổ chức bộ máy, CBCC, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Đặc biệt những năm gần đây, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện bước đột phá về công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả theo yêu cầu được Trung ương ghi nhận, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2016, Sở Nội vụ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 cho 06 tập thể, 08 cá nhân và nhiều năm liền được UBND tỉnh, Bộ Nội vụ tặng bằng khen đạt thành tích, hoàn thành nhiệm vụ được giao...


Lượt người xem:  2836
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com